Stichting Wijkplatform Munstergeleen

Secretaris C.J.G. Dekker

Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen

http://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

Aanwezig: Jack Voots, Henk Ubachs, Hub Mulders, Wil Schillings, Erwin Croonenberg,  Thea van Straeten, Ramon Dierx, Fred Penners, Cees Dekker (notulen)

 

Afwezig met kennisgeving:  Eugene Lebon, Jeu Lochs, Paul Verkuijl, Peter Hoop, Harrie Vaasen, Jan Godschalk,

Afwezig zonder kennisgeving:  

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 20:08.

Twee nieuwe gezichten stellen zich voor:

 • Ramon Dierx zal namens ZoWonen de plaats van Rick Coolen overnemen. Hij is momenteel voor stadsdeel 3 het bewonersaanspreekpunt voor wijkgericht werken.
 • Fred Penners stelt zich voor als de vervanger van Hub Mulders bij het wijkplatform; hij zal de inbreng van IVN voor zijn rekening nemen.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Actiepunten vorige vergadering
 4. Binnengekomen stukken
 5. Mededelingen diverse organen (gemeente, woningstichting, wijkagent...)
 6. Mededelingen commissies

7.Rondvraag/

 

 1. Notulen vorige vergadering:

De notulen van de vorige vergadering zijn door omstandigheden nooit gemaakt. Henk zal zijn notities aan Cees doorsturen die deze zal ordenen en uitsturen.

 1. Actiepunten vorige vergadering:

Geen open acties

 1. Binnengekomen stukken:

Een uitnodiging van de gemeente voor het bijwonen van het overkoepelend wijkplatform overleg op maandag 3 april.

Verder zijn er naast de reeds doorgestuurde informatie van de gemeente (voornamelijk inlichtingen voor bewoners en/of betrokkenen) geen binnengekomen stukken

 1. Mededelingen diverse organen:

Wijkagent:

 • Er was een vraag over het aantal woninginbraken in Munstergeleen. In 2016 waren dat er 15, tegen 20 in 2015
 • Momenteel loopt een cursus voor geïnteresseerden: Hoe werkt de politie. De cursisten worden geïnformeerd over problemen oplossen, observeren en lopen mee met o.a. bewustwordingsrondjes waar mensen worden gewezen op gevaren mbt gelegenheidsinbraken.
 • Thea heeft een vraag of de wijkagent ook in de Whatsapp groep zit- dat is niet het geval echter de beheerder van de groep neemt waar en escaleert zaken waar dat nodig is
 • Jack geeft aan dat de eenrichtingsaanduiding op de Burg. Smeetsstraat de laatste tijd weer vaak wordt overtreden met het verzoek hier te handhaven.
 • Een verzoek van Hub en Fred inzake handhaving: de laatste tijd wordt ook vaak gemotoriseerd verkeer (brommers en een rode jeep) gezien in het Geleenderveld.
 • In verband met de verkeerssituatie (wegwerkzaamheden) bij Abshoven is gepost op de Danikerweg (die verboden is voor gemotoriseerd verkeer). Blijken toch automobilisten deze als sluipweg te gebruiken; er zijn een aantal bonnen uitgeschreven.
 • Met de hangjeugd zijn gesprekken gevoerd over gedrag. Momenteel is er geen sprake van overlast door gedrag of zwerfafval.
 • Thea heeft een vraag over de aanlijnplicht voor honden: geldt deze ook buiten de bebouwde kom? Dit omdat zij haar hond uitliet en is aangesproken door iemand.

De aanlijnplicht geldt binnen de bebouwde kom. In het buitengebeid mogen honden vrij lopen aangenomen dat de eigenaar de hond onder controle heeft en deze niet op privéterrein komt.

 

Gemeente:

Geen vertegenwoordiging ivm ziekte Jeu.

PIW:

                Geen vertegenwoordiging

Zo Wonen:

Momenteel is het rustig in de wijk. ZoWonen verwacht op termijn een woningoverschot.

Vraag: Twee panden in de Steegstraat staan momenteel leeg, wat zijn de plannen hier mee?

Ramon gaat dit nakijken; voor het ter perse gaan van deze notulen heeft hij al teruggekoppeld dat beide panden weer verhuurd gaan worden.

 1. Mededelingen commissies:

 

Werkgroep  Groen, Natuur en Landschap:

 • Ontwikkeling Beekdal vlot goed. Betreft hier de werkzaamheden omtrent het meanderen van de beek, nieuwe aanplant en bruggen plaatsen.
 • Project Abshoven (Engelse tuin) ligt stop tot goedkeuring is afgegeven voor de bouwvergunning rondom een aantal kavels (bungalows)
 • Het beleid binnen de gemeente met betrekking tot het kappen van bomen is versoepeld. Hub inventariseert monumentale bomen.
 • Alle wandelroutes zijn gerealiseerd.
 1. Rondvraag:
 • Thea vraagt of er een overzicht is van Whatsapp buurtpreventiegroepen. Er is slecht 1 serieuze buurpreventie app bekend bij de politie.

Actielijst:

 

Omschrijving

Actie te nemen door

Wanneer

1

Status woningen Steegstraat

Ramon Dierx

Gedaan

Home

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring