Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
http://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

 

Notulen vergadering Wijkplatform Munstergeleen  d.d. 26 juni 2018

Aanwezig: Jeu Lochs, Jack Voots, Henk Ubachs, Paul  Verkuijl, Peter Hoop, Thea van Straeten, Eugene Lebon, Ramon Diercx, Marten Wehrens, Carolien Smeijsters,  Cees Dekker (notulen)
Afwezig met kennisgeving:. Harrie Vaasen, Brenda Seegers, Jan Godschalk, Wil Schillings, Fred Penners.
Afwezig zonder kennisgeving:  -

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 20:11.

 1. Notulen vorige vergadering

De notulen worden akkoord bevonden met de opmerking Juul  Geijselaers en Terence Oey uit de lijst te verwijderen. De nieuwe wijkagent is Rob Rasch.
De actie van Peter over de verkeersregelaars blijft staan tot volgende vergadering.

 1. Evaluatie periode wethouder Kamphuis

Dit agendapunt is door Peter ingebracht. Terugkijkend op de periode dat de heer Kamphuis  wethouder was is er in Munstergeleen weinig concreet gerealiseerd, voor zover het wijkplatform dit kan beoordelen. Een aantal voorbeelden (VOP Kerkstraat, onderhoud wegen) wordt gegeven en de vraag is hoe wij hier als wijkplatform mee om moeten gaan, ook naar de nieuwe wethouder toe.
Besloten wordt om het gesprek met de nieuwe wethouder (Leon Geilen) aan te gaan, ons als wijkplatform voor te stellen en tevens uit te spreken wat onze verwachtingen naar de toekomst zijn. De insteek hiervan is opbouwend; allicht leren van het verleden maar wel positief naar de toekomstige samenwerking kijken. Eugene zal een afspraak regelen in de maand september.

 1. Onderhoud wegen

De wegen binnen het dorp zijn nog steeds in zeer slechte doen. Opvallend is dat er een stuk is aangepakt (Peterstraat) waar dit eigenlijk niet per se nodig was terwijl in andere straten hoognodig onderhoud steeds vooruitgeschoven wordt, wat uiteindelijk de kosten alleen maar groter maakt. Volgens Jeu komt op korte termijn een plan van aanpak inclusief een lijst met +/- 20 straten die prioriteit hebben. Echter een datum kan hiervoor niet worden afgegeven. Op de vraag waar het budget (oorspronkelijk uit 2016) is opgegaan kan ook geen antwoord worden gegeven.
Besloten wordt dat dit sowieso een van de punten is om in september met de wethouder te bespreken. Jeu zal de wethouder op voorhand inlichten.

 1. Afsluiten parkeerplaats Plus

De parkeerplaats bij de Plus, deels eigendom van de gemeente, dreigt door de eigenaar van de Plus te worden onttrokken aan het algemeen gebruik. Peter vraagt of hier wel de juiste procedure voor is gevolgd- volgens Jeu niet. Hier moet inderdaad een raadsbesluit komen inclusief bezwaarprocedure. Overigens heeft de winkeleigenaar reeds slagbomen laten plaatsen.

 

 1. Binnengekomen stukken

Naast de doorgestuurde informatie van de gemeente is er een uitnodiging binnengekomen voor de afscheidsreceptie van wethouder Kamphuis op 6 juli vanaf 16:30 in het Mariapark in Sittard. Henk en Cees gaan, anderen kunnen aansluiten.

 1. Mededelingen diverse organen:

PIW:  

 • Er is een buurtontmoeting georganiseerd op 13 juni. Mensen konden punten inbrengen ter organisatie of overdenking. De volgend punten/ onderwerpen en wensen zijn aangedragen:
  • Ontmoetingsplek
  • Bankjes binnen- en buitengebied
  • Repair cafe
  • Vraag en aanbod

Samen  met de mensen die deze punten hebben aangedragen zal worden gekeken hoe deze termen in concrete acties om te zetten. Er zal nog een persbericht uitgaan voor de Munstergelener met een copy naar de webmaster.

Stichting Gezond Munstergeleen:

 • De dorpsgaard is geopend!
 • Het plan is een burendag te organiseren, liefst met als rode draad “voeding”. De precieze datum moet nog worden vestgesteld maar vermoedelijk in september.

ZoWonen:  

 • ZoWonen heeft een nieuwe bestuurster. Momenteel gaat ze de wijk in ter kennismaking; huurders kunnen haar uitnodigen voor een persoonlijk gesprek zodat ze kan peilen wat leeft onder de mensen.
 • De woningen in de Steegstraat zullen definitief worden gesloopt en herbouwd. De staat is dusdanig slecht dat renovatie geen haalbare optie is.

Gemeente:

                Geen punten anders dan reeds besproken.

IVN: Fred (per email):

 • Kinderen uit Geleen die naar school komen in Munstergeleen moeten de weg naar Puth (Keldenaar) oversteken. Het is een gevaarlijk punt.
 • Bij de kleine parkeerplaats bij de apotheek is veel overlast. Er is sprake van hangjongeren, er wordt overduidelijk gehandeld in een en ander door bestuurders van auto’s met een buitenlands kenteken. Dit is overigens geen direct punt voor het wijkplatform maar er is reeds melding van gemaakt – hier dient actie van de wijkagent te komen.

Wijkagent:

Geen vertegenwoordiging. Cees zal contact leggen met de nieuwe wijkagent, de notulen doorsturen en hem uitnodigen voor de volgende vergadering ( 30 oktober)

 1. Dag van de wijk 2019

Het voorstel is om de dag van de wijk in 2019 op Pinkstermaandag (10 juni) te houden. Deze kan dan samenvallen met de Pinksterkermis, die elk jaar kleiner dreigt te worden. De evenementen samen kunnen elkaar positief beïnvloeden qua belangstelling. Het wijkplatform wordt uitgedaagd om na te denken over een mooi concept of thema.

 1. Rondvraag:

-Henk heeft zich de insteek en organisatie van de wensbus/plusbus laten uitleggen door ervaringsdeskundigen. Hoewel binnen het dorp wel behoefte bestaat, is het een enorme klus dit op te zetten. Men moet denken aan een of meerdere voertuigen, chauffeurs, verzekeringen, coördinatie en planning. Feitelijk komt het neer op het runnen van een professionele taxiservice en dat kan niet de bedoeling zijn. Jeu geeft aan dat in Meers een soortgelijk project is geslaagd maar wel met aanzienlijke inzet; daarnaast in daar de situatie anders. Besloten wordt om hier voorlopig niet aan te beginnen.
Als mogelijk alternatief wordt “automaatje’ van de ANWB genoemd.

Actielijst:

 

Omschrijving

Actie te nemen door

Wanneer

1

Navragen verkeersregelaars

Peter

Volgende vergadering

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring