Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
https://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

 

 

 Notulen vergadering Wijkplatform Munstergeleen d.d 18 juni 2019

 

Aanwezig: Jeu Lochs, Leon Geilen, Jack Voots, , Peter Hoop, Marten Wehrens, Wil Schillings, , Thea van Straeten ,Harrie Vaasen, Henk Ubachs, Cees Dekker (notulen)
Afwezig met kennisgeving:  Ramon Diercx, Rob Rasch, Wil Schillings, Carolien Smeijsters, Fred Penners, Jan Godschalk,  Eugene Lebon.
Afwezig zonder kennisgeving:  -

Opening: 

De voorzitter opent de vergadering om 20:10

Notulen vorige vergadering

De notulen worden akkoord bevonden
Actiepunten vorige vergadering:

  • Ramon zou navragen hoe het staat met renovatieprojecten; echter Ramon is niet aanwezig. Het actiepunt blijft derhalve staan.

 

Binnengekomen stukken

Er zijn geen binnengekomen stukken anders dan reeds doorgestuurd.

Mededelingen diverse organen:

PIW:

-Het repaircafe is een succes. Het cafe blijft en zal worden ondergebracht in een aparte stichting.
-Alle gebruikers van het gemeenschapshuis zijn uitgenodigd om op 1 juli na te denken over het project “de huiskamer” van Munstergeleen. De bedoeling is een ontmoetingsplek voor inwoners te creëren.
-Een ander nieuw initiatief is de “beweegroute”rondom Munstergeleen. Hier is een samenwerking met IVN en het “tuinman”project.
-De avond voor positieve gezondheid op 10 april is goed bezocht, met bezoekers uit alle leeftijdscategorieën.

ZoWonen:  

-Geen vertegenwoordiging

Gemeente:

-Werkzaamheden op de Lichtenberg zijn op 11 juni gestart en worden positief ontvangen door de bewoners.
-Werkzaamheden Burg Smeetsstraat starten op 24 juni, bewonersbrief onderweg
-De boom bij Overstraat 33 zal worden gerooid ivm schade aan de stoep, er zal herplant worden op deze locatie. Dat geldt niet voor de locaties bij Overstraat 57 en 59, deze worden in het najaar verwijderd en niet herplant.
-Snelheidsremmers Geleenstraat worden niet heel positief ontvangen door de bewoners, het besluit gaat naar het college.
-Op het halfverharde middeldeel bij de Petersstraat  is onderhoud aan de kiezelstrook omslachtig. Mede hierdoor volgt een alternatief ontwerp met meer ruimte voor bomen; in het ontwerp wordt ook de parkeerruimte aan de Absbroekstraat meegenomen. Er volgt een avond met omwonenden.
-Bij de kleine rotonde op de Petersstraat zijn belijning en pijl aangebracht.  Dit wordt heel positief ontvangen,de  situatie is zo heel duidelijk.
-Straat/wegdek en riolering op de Windraak zal worden aangepakt.
-De wethouder heeft een bezoek gebracht aan de parkeerplaats bij Pater Karel na klachten van overlast. Hier komt de mogelijkheid de parkeerplaats (buiten bezoekuren) af te sluiten voor auto’s middels een paaltje/slot met de sleutel bij de bewoners.
-De brug bij Pater Karel heeft een max draagvermogen van 1 ton; mogelijk kan de brug meer dragen. Er wordt gekeken of het draagvermogen op papier veilig omhoog kan.

Vraag Peter: Wie is verantwoordelijk voor het groen rondom en achter de Pater Karel kapel, zoals bv bermen, paadjes, bruggetjes.
Aanvulling Jack: Zelfde vraag in het algemeen, bijvoorbeeld ook bij het elektrahuisje bij de sportschool
Antwoord: Momenteel worden de bermen en begroeiing op het moment (juni) gemaaid.

Opmerking Thea : De parkeerplaatsen bij SVM en de sporthal zijn erg vervuild, vermoeden is ook dat er gedeald wordt in illegale substanties. Er is hier niet direct een oplossing. Het advies is wel om overlast, zwerfvuil en verdachte activiteiten altijd te melden. Indien niet geregistreerd kan ook geen actie worden ondernomen.

IVN:

Beweegroute, reeds genoemd bij PIW

Wijkagent:

Geen vertegenwoordiging

Evaluatie Dag van de wijk 2019

De Dag van de Wijk was dit jaar gecombineerd met de Pinksterkermis. De insteek was een “foodstreet” met diverse lokale ondernemers en daarnaast was er een bakwedstrijd ‘heel Munstergeleen bakt”. Afgezien van een enkele aangebrande ananascake was het een zeer groot succes. Zowel de combinatie met de kermis als het feit dat de Foodstreet de verbinding naar de horeca legde was erg goed gelukt. Ook de bakwedstrijd was een succes en er waren erg veel positieve reacties op social media, met name de gezelligheid en creativiteit werd gemeld.
Een tip was wel om de volgende keer te zorgen voor toiletten.

Rondvraag:
Henk: Is er ook subsidie aangevraagd voor de zojuist gemelde “Huiskamer van Munstergeleen”? Nog niet maar voor dit soort projecten is een provinciaal fonds beschikbaar.
Peter: Gezien het succes van de Dag van de Wijk ligt het voor de hand om dit concept te kopiëren naar de volgende keer. Dit voorstel ontmoet instemming.

Actielijst:

 

Omschrijving

Actie te nemen door

Wanneer

1

Status en planning renovatieproject ZoWonen

Ramon

18JUN2019

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring