Stichting Wijkplatform Munstergeleen
Secretaris  C.J.G. Dekker
Haagstraat 32 6151 ED Munstergeleen
https://www.wijkplatform-Munstergeleen.nl

 

 

Notulen vergadering Wijkplatform Munstergeleen d.d 26 Maart 2019

 

Aanwezig: Jeu Lochs, Leon Geilen, Jack Voots, Rob Rasch , Peter Hoop, Marten Wehrens, Wil Schillings, Jan Godschalk , Ramon Diercx,  Thea van Straeten , Wil Schillings,Harrie Vaasen, Henk Ubachs, Cees Dekker (notulen)

Afwezig met kennisgeving: Paul  Verkuijl , Carolien Smeijsters, Fred Penners,Eugene Lebon.

Afwezig zonder kennisgeving:  -

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 20:10

 1. Notulen vorige vergadering

De notulen worden akkoord bevonden

Actiepunten vorige vergadering:

 • Betreft verslag wijkschouw. Overzicht incl verbeterpunten is verspreid

Peter:  betreffende parkeerhavens Overstraat, hier geldt een max parkeertijd van 30 minuten echter dat wordt niet gehandhaafd. Kunnen de borden worden weggehaald?

Wijzigen versmalling bij tuincentrum Lemmens, eigenlijk is de voorrang hier verkeerd. Henk komt met een overzicht van de verkeerssituatie.

 

 1. Binnengekomen stukken

Er is een schrijven van de Belastingdienst binnengekomen; men wil graag ons rekeningnummer voor een storting. Rekeningnummer doorgegeven en we wachten vol spanning af.

 1. Mededelingen diverse organen:

PIW:

 • Het repair cafe is van start en geniet een gezonde belangstelling. Na enige edities zijn er gemiddeld tussen de 15 en 20 reparaties per keer.
 • Op 10 april is een doe avond “positieve gezondheid” gepland

Stichting Gezond Munstergeleen:

 • Geen vertegenwoordiging aanwezig

ZoWonen:  

 • Als eerder aangegeven zijn de woningen aan de Steegstraat die eigendom waren van Zo Wonen gesloopt vanwege de slechte staat van onderhoud. Er zal worden herbouwd.
 • Vraag Thea: Er loopt een renovatieproject van andere woningen, echter de tijdslijnen blijven verschuiven. Wat is nu de voortgang en de verdere planning? Algemeen kan Ramon zeggen dat bij renovatie of plannen daarvoor altijd eerst een evaluatietraject is. Hij ent dit specifieke geval niet maar zal de vraag meenemen naar de projectverantwoordelijke Rob jongen.

Gemeente:

 • De Geleenstraat is vernieuwd en hier geldt een snelheidsbeperking (30 km zone) Snelheidsmetingen ter plekke wijzen uit dat hier nog steeds te snel gereden wordt, de weginrichting laat dit ook toe. Volgens d eletter zouden hier extra fysieke snelheidsbeperkende maatregelen genomen moeten worden en de vraag aan het Wijkplatform is of dit wenselijk is. De algemene indruk is dat dit inderdaad wenselijk is en besloten wordt een voorstel voor een extra verhoging (plateau) ter hoogte van no 41/48 goed te keuren indien ook de bewoners ter plekke hier mee akkoord gaan.
 • In de Burg Smeetsstraat dient nog groot onderhoud plaats te vinden. Onder andere de riolering moet worden aangepakt; momenteel loopt een onderzoek naar de huisaansluitingen en overeenkomstig de uitkomsten hiervan zal een plan van aanpak worden gemaakt.
 • Aanleg van het bezinkbassin Lintjesweg loopt volgens planning
 • Het “Tuinman” project loopt nog met o.a. huiskamergesprekken en het flyeren met informatie.

IVN:

 • Geen vertegenwoordiging aanwezig

 

Wijkagent:

 • Geen specifieke mededelingen van d e wijkagent
 • Naar aanleiding van een vraag; er is sprake geweest van een zeer tijdelijke inbraakgolf
 • Jacques: is bij de wijkagent iets bekend over een enquete omtrent beveiling? Hier is niet iets over bekend, betreft mogelijk een commercieel initiatief.
 1. Dag van de wijk 2019

 • Er zijn mooie suggesties ontvangen voor de Dag van de Wijk. Deze zal op Pinkstermaandag (10 juni) samen met de kermis zijn.
 • Dag van de Wijk- commissie: Henk, Peter, Thea en Cees gaan e.e.a. verder uitwerken en voorbereiden.

 1. Rondvraag:
  • Cees: In de krant staan uitgebreide plannen voor een woonwijk tussen het Zuyderland ziekenhuis en Munstergeleen, dus midden in het Geleenderveld. Het blijkt hier te gaan om een heel oud projectplan, De Haese C.

Actielijst:

 

Omschrijving

Actie te nemen door

Wanneer

1

Status en planning renovatieproject ZoWonen

Ramon

18JUN2019

© 2022 Wijkplatform-Munstergeleen. All Rights Reserved. Designed by Wijkplatform-Munstergeleen   |     Privacyverklaring